Algemene Voorwaarden
Inleiding
Rovara.nl is een bemiddelaar. Dit betekent dat indien u een bestelling plaatst via www.rovara.nl u
een overeenkomst sluit met de Webhop(s) die hun aanbod op Rovara aanbieden. Bij de
productomschrijving wordt duidelijk kenbaar gemaakt met welke Webshop u een overeenkomst
sluit indien u het product besteld. Het bestelproces doorloopt u op de website van de
desbetreffende Webshop. De gegevens die u invult in het bestelproces verstrekt u derhalve aan
de desbetreffende Webshop. Ook voor het overige wordt de overeenkomst uitgevoerd door de
Webshop waar u de bestelling plaatst. Houdt u er rekening mee dat op de overeenkomst die u
sluit met de Webshop algemene voorwaarden van deze Webshop van toepassing kunnen zijn.
Omdat Rovara slechts bemiddelingsdienst levert, is Rovara niet verantwoordelijk voor de
uitvoering van de overeenkomst die u sluit met de Webshop(s). Mocht u klachten over de
diensten van Rovara hebben, dan horen wij het natuurlijk wel graag van u. Een klacht kunt u
indienen via de contactgegevens die te vinden zijn onderaan deze voorwaarden.
Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze Website. Deze
zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de Website. Wij adviseren u dan ook de
Algemene Voorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze voorwaarden
op te slaan of af te drukken, zodat u deze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
Artikel 1.
Definities
1.1 Rovara: ROTO Commerce, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer 63868628, handelend onder de naam Rovara.
1.2 Webshop: een webwinkel die producten aanbiedt welke te vinden zijn op de Website en
waarmee Gebruiker een overeenkomst aangaat indien hij een bestelling plaatst.
1.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website.
1.4 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
1.5 Website: de website van Rovara, te raadplegen via www.rovara.nl en alle bijbehorende
subdomeinen.
1.6 Review: de bespreking, waardering, kritiek of recensie betreffende een product of Webwinkel.
Artikel 2.
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en ieder
gebruik van de Website van Rovara, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Door het gebruik van de Website gaat Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van deze
Algemene Voorwaarden.
2.3 Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen op deze
Gebruiksvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien Rovara daar schriftelijk en uitdrukkelijk
mee akkoord is gegaan.
2.4 Indien Gebruiker een product besteld via de Website, gaat hij tevens een overeenkomst aan
met de Webshop die het desbetreffende product aanbiedt. Het is mogelijk dat de Webshop eigen
algemene voorwaarden hanteert.
Artikel 3.
Informatie op de website
3.1 De informatie op de Website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, op
basis van de informatie die Rovara ontvangt van de Webshops. Rovara zal de informatie
regelmatig updaten, om zo een zo getrouw mogelijk beeld van het aanbod en de prijzen van de
producten te geven.
3.2 Gebruiker begrijpt dat de informatie op de Website afkomstig is van de Webshops en niet is
samengesteld door Rovara. Rovara kan derhalve ook niet instaan voor de juistheid van de
informatie.
3.3 Indien de informatie op Rovara afwijkt van de informatie op de website van de Webshop die
het product aanbiedt, is de informatie op de website van de desbetreffende Webshop leidend.
3.4 Gebruiker dient zich, voor hij een bestelling plaatst bij de Webshop, ervan te vergewissen dat
hij op basis van de daar genoemde gegevens een overeenkomst wil aangaan met de Webshop.
Artikel 4.
Kortingscodes
4.1 Rovara kan op de Website kortingscodes verstrekken. Deze kortingscodes hebben een
beperkte geldigheidsduur. Rovara behoudt zich het recht voor een kortingsactie zonder
voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.
4.2 Gebruiker dient kortingscodes zelf in te vullen in het bestelproces van de Webshop. Doet hij
dit niet, dan zal de korting niet verwerkt worden. Gebruiker kan in dat geval geen aanspraak meer
maken op de korting.
4.3 Aan het gebruik van een kortingscode kunnen aanvullende voorwaarden verbonden zijn, zoals
bijvoorbeeld een minimum bestelbedrag. Deze voorwaarden worden duidelijk bij het aanbod op
de Website vermeldt.
4.4 De Webshop kan aan het gebruik van Kortingscodes voorwaarden verbinden. Zo kan het
bijvoorbeeld verboden zijn kortingscodes in combinatie met andere kortingsacties te gebruiken
(bijvoorbeeld kortingsacties van de Webshop zelf).
Artikel 5.
Reviews
5.1 Rovara kan Gebruiker de mogelijkheid bieden tot het plaatsen van Reviews.
5.2 Gebruiker zal zich bij het plaatsen van Reviews opstellen en gedragen conform hetgeen
verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat
Gebruiker:
-
alle op de Website weergeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen
ten aanzien van het plaatsen van Reviews in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen
van het personeel van Rovara;
-
geen handelingen zal verrichten of berichten zal plaatsen die in strijd zijn met de
wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de (intellectuele)
rechten van derden;
-
geen berichten zal plaatsen die seksueel georiënteerd of pornografisch,
bedreigend, beledigend en/of discriminerend zijn;
-
geen berichten zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen
schenden;
-
geen berichten van Rovara of andere Gebruikers zal wijzigen, wissen of
onbruikbaar maken;
-
geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere Gebruikers;
-
geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere
Gebruikers van de Website.
5.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de Reviews die hij plaatst. Indien de inhoud van zijn
bericht onrechtmatig is, kan Gebruiker daarvoor zelf aansprakelijk worden gehouden. Rovara kan
niet garanderen dat de inhoud van de Reviews juist en/of rechtmatig zijn.
5.4 Gebruiker erkent dat Rovara niet verplicht is om uit eigen beweging Reviews van Gebruikers
op welke wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van de Review, noch
daarna.
5.5 Indien Rovara echter tot het inzicht komt dat Reviews op de Website niet voldoen aan de
Algemene Voorwaarden, is zij bevoegd deze naar eigen goeddunken te verwijderen, dan wel aan
te passen.
5.6 Rovara is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan Reviews om de algehele kwaliteit en/of
leesbaarheid van de Website te vergroten. Daarbij zal Rovara de algehele indruk en/of strekking
van de berichten niet of zo min mogelijk aantasten.
5.7 Gebruiker vrijwaart Rovara voor alle schade als gevolg van door hem geplaatste
onrechtmatige Reviews op de Website.
5.8 Gebruiker verleent Rovara een kosteloze, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om Reviews
te publiceren op de Website en op te slaan voor archiveringsdoeleinden. Daaronder valt tevens
het recht van Rovara om Bijdragen te wijzigen en/of in te korten.
Artikel 6.
Klachten
6.1 Eenieder kan Rovara in kennis stellen van Reviews die jegens hem onrechtmatig zijn.
Rovara hanteert een klachtenprocedure waarmee derden een klacht met betrekking tot de
Reviews kunnen indienen. Klachten kunnen worden doorgegeven via de contactgegevens op de
Website (en onderaan deze Algemene Voorwaarden) of de 'meld misbruik' knop.
6.2 Indien een klacht naar het oordeel van Rovara gerechtvaardigd is, is Rovara gerechtigd de
Review te verwijderen en/of ontoegankelijk te maken. Tevens is Rovara in dat geval gerechtigd
persoonsgegevens te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties. Rovara zal
Gebruiker in dat geval zo veel mogelijk informeren over het verloop van deze procedure.
6.3 Bij herhaaldelijke klachten over Reviews van of bij het herhaaldelijk overtreden van deze
Algemene Voorwaarden door Gebruiker, is Rovara gerechtigd Gebruiker de toegang tot de
Website – alsmede tot haar andere websites – te ontzeggen.
6.4 Rovara is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Gebruiker lijdt door het ingrijpen
van Rovara in het kader van deze klachtenprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt
te zijn en de Review niet in strijd is/zijn met deze Algemene Voorwaarden en/of anderszins
onrechtmatig is.
Artikel 7.
Aansprakelijkheid
7.1 Gebruiker begrijpt dat Rovara slechts bemiddelt en derhalve niet aansprakelijk is voor enige
directe of indirecte schade die voortvloeit uit de overeenkomst die Gebruiker sluit met de
Webshop(s).
7.2 Rovara is tevens niet aansprakelijk voor een technische mankementen of het niet meer (tegen
een bepaalde prijs) beschikbaar zijn van producten bij de Webshop(s), waardoor Gebruiker het
product niet kan bestellen of een kortingscode niet kan gebruiken.
Artikel 8.
Wijziging Algemene Voorwaarden
8.1 Rovara behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
8.2 Wijzigingen gaan in na een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de
Website of per elektronische berichtgeving, onder vermelding van de datum van ingang van de
wijziging. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden,
dient hij het gebruik van de Website te staken.
Artikel 9.
Persoonsgegevens
9.1 Rovara verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers van conform de op de Website
gepubliceerde privacy statement.
9.2 Indien Gebruiker een bestelling plaatst, verstrekt hij zijn persoonsgegevens aan de Webshop
en derhalve niet aan Rovara. Rovara heeft geen invloed op hoe de Webshops met de
persoonsgegevens van Gebruikers omgaan en kan niet garanderen dat deze Webshops op een
betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens van Gebruiker omgaan.
Artikel 10.
Slotbepalingen
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten tussen Gebruiker en Rovara is
Nederlands recht van toepassing.
10.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten tussen Gebruiker en
Rovara en/of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam.
10.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Rovara zal in dat geval ter vervanging
(een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling
van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
10.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en
fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende
vaststaat.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
ROTO Commerce
H.o.d.n. Rovara
Nachtwachtlaan 478
1058ES Amsterdam
E-mail: help@rovara.nl
KvK-nummer: 63868628